Tag: hợp đòng vô hiệu

Góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần công chứng có được không?
0 (0)

Góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần công chứng có được không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd0f9fc619f20'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18737' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào luật sư, tôi có chuyện muốn hỏi luật sư. Tôi và anh Nghĩa là bạn chơi thân với nhau lâu năm, Tới nay 2 chúng tôi có ý định góp vốn kinh doanh để mở 1 gara ô tô. Anh Nghĩa góp vốn bằng tiền, còn tôi góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.