Tag: hợp đồng

Hợp đồng kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không?
0 (0)

Hợp đồng kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bf7e702d897f6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17240' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, “bất động sản” đã trở thành kênh đầu tư được rất nhiều những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước quan tâm. Xuất phát từ nguồn lợi nhuận to lớn và cũng như là những rủi ro tiềm ẩm mà lĩnh vực này có thể mang lại mà hiện nay, Nhà nước ta đã đặt ra rất…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.