Tag: huyện Ứng Hòa

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Ứng Hòa
0 (0)

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Huyện Ứng Hòa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1b5034d61c7db'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19187' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ xã hội mà họ đang tham gia, đồng thời làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến họ trong các mối quan hệ như dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.