Tag: Kiểm kê

Người dân không phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ thu hồi đất trong việc đo đạc, kiểm kê đất đai thì xử lý như thế nào?
0 (0)

Người dân không phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ thu hồi đất trong việc đo đạc, kiểm kê đất đai thì xử lý như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cfacb69013611'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14589' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sỏ hữu. Theo đó nhà nước quản lý thống nhất quá trình khai thác, sử dụng đất của người dân trong xã hội. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức như:…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.