Tag: lạm dụng chức vụ

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
0 (0)

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b08cb65317bcc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10031' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản là một trong những hành vi của tham nhũng. Tuy nhiên hành vi này rất khó phát hiện nếu không có sự quản lý chặt chẽ cũng như công tác rà soát, thanh tra của người có thẩm quyền. Vậy hành vi lạm dụng, chức vụ quyền hạn để…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.