Tag: người bị tuyên bố mất tích trở về

Giải quyết ra sao khi người bị tuyên bố mất tích trở về
0 (0)

Giải quyết ra sao khi người bị tuyên bố mất tích trở về<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7b60bdf1bb83e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19015' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Pháp luật đã quy định rõ ràng về nhân thân và tài sản của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích sau khi có quyết định của Tòa án. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp người bị tuyên bố mất tích trở về. Đối với những trường hợp này, vấn đề nhân thân và tài sản…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.