Tag: Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?
0 (0)

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-418660c34ab25'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9781' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

“Có hai người làng bên đã tới làng của tôi; tư vấn cho mọi người trong làng rằng: “họ có người quen bên Nhật; chỉ cần đưa cho họ 150.000.000 đồng/người; họ sẽ liên hệ với bên đó là có thể đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; cụ thể ở đây là sang Nhật;…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.