Tag: người nhận di sản

Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
0 (0)

Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-82cf7925f6f0d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15986' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Pháp luật quy định người thừa kế có quyền và nghĩa vụ kể từ thời điểm mở thừa kế. Do vậy, những người thừa kế có quyền nhận hoặc từ chối di sản. Nếu người thừa kế nhận di sản; thì phải thực hiện nghĩa vụ của người chết trong phạm vi nhận di sản. Tuy nhiên, đối với những…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.