Tag: người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0e66ed711e1f6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16837' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ed1f6076a1a1b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16659' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất, kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-def14c616b7d0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16560' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể nhận quyền sử dụng đất thông qua những hình thức nào?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể nhận quyền sử dụng đất thông qua những hình thức nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-12d6f0266e007'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16518' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất, kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6dd02e071316f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16490' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác khi nhà nước thu hồi đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1d2ef6507646f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16463' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.