Tag: nhà đang cho thuê

Nhà ở đang cho thuê thì có được mang đi thế chấp hay không?
0 (0)

Nhà ở đang cho thuê thì có được mang đi thế chấp hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b04d91f4f126c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18713' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, thị trường giao dịch bất động sản, chủ yếu là về đất đai, nhà ở luôn được nhiều người dân trong xã hội quan tâm. Do đây đều là những loại tài sản có giá trị lớn về mặt kinh tế, cũng như chính trị nên việc giao dịch liên quan tới đất đai; nhà ở đều được…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.