Tag: nhận chuyển quyền sử dụng đất

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0ade6932f50df'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16490' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.