Tag: tố cáo

Quy định về các trường hợp đã rút đơn tố cáo vẫn bị khởi tố?
0 (0)

Quy định về các trường hợp đã rút đơn tố cáo vẫn bị khởi tố?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e6173ecf20230'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39134' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật pháp Việt Nam ủng hộ quyền tố cáo của công dân, có nhiều trường hợp mặc dù đã rút đơn tố cáo thì người bị tố cáo vẫn bị khởi tố. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho công dân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của bất kỳ cơ quan, tổ chức…

Read more

Quy định pháp luật về việc đã rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không?
0 (0)

Quy định pháp luật về việc đã rút đơn tố cáo có được tố cáo lại không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-30b07c16e3e81'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39115' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tố cáo là một phương thức giúp công dân thực hiện quyền dân chủ của mình để đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời đây cũng là cách thức giúp phát hiện kịp thời những sai phạm, hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức cá nhân, từ đó có những…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.