Tag: vi phạm quy định về đấu thầu

Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý như nào?
0 (0)

Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý như nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e063a71180040'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11224' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Những năm gần đây, tình hình vi phạm trong hoạt động đấu thầu có xu hướng gia tăng cũng như các hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Các hành vi vi phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Vậy hành vi vi phạm quy định về đấu thầu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.