Tag: xin giao đất

Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá trong khi công tác thu hồi đất chưa được thực hiện xong hay không?
0 (0)

Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá trong khi công tác thu hồi đất chưa được thực hiện xong hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4e2852a6fca55'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14616' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.