Tag: xử phạt vi phạm

Vi phạm bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?
5 (1)

Vi phạm bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-adf44a2965394'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30671' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Ngày nay, những hành vi vi phạm bản quyền xảy ra rất phổ biến. Một trong những lý do phát sinh các hành vi vi phạm là bởi chủ thể không hiểu rõ tầm quan trọng của bản quyền cũng như hậu quả pháp lý của vi phạm bản quyền. Vậy vi phạm bản quyền là gì và vi phạm…

Read more

Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở trong khu vực rừng phòng hộ, mà không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở trong khu vực rừng phòng hộ, mà không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9574aa6f42976'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14421' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-99a9f4aa47682'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14326' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a2f39a8ab4946'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14288' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng cho chủ thể khác thuê đất có bị xử phạt hay không?
0 (0)

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng cho chủ thể khác thuê đất có bị xử phạt hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9aaa449286dfd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14285' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mà không đăng ký tại UBND xã bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mà không đăng ký tại UBND xã bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-64dfa279af149'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14253' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất; phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Không đăng ký lần đầu đối với thửa đất đang sử dụng bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Không đăng ký lần đầu đối với thửa đất đang sử dụng bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9f9a1a5597642'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14153' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Không đăng ký biến động khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Không đăng ký biến động khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-596fa4923a676'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14151' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0f6149795aa52'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13922' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.