Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm cho mọi quan hệ giữa Nhà nước với nhau được thực hiện theo đúng chính sách, pháp luật đất đai. Chính về thế vấn đề thủ tục, trình tự thực hiện giải quyết cũng được pháp luật quy định chặt chẽ. Với bài viết hôm nay, Luật Tuệ An xin thông tin đến bạn đọc vấn đề Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai. Từ đó giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Khái niệm giải quyết khiếu nại đất đai

Việc khiếu nại phản ánh những mâu thuẫn, bất bình trong các mối quan hệ xã hội giữa cơ quan nhà nước với công dân, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cá nhân và tập thể, giữa người này với người khác… công tác xét giải quyết khiếu tố nhằm giải quyết những vấn đề đó.

Theo đó khiếu nại về đất đai là việc các cơ quan, tổ chức công dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trong quản lý đất đai khi có căn cứ cho rằng các quyết định, hành vi đó là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai
Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Đối tượng của khiếu nại đất đai

Theo khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai 2013 đối tượng của khiếu nại đất đai là quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Quyết định hành chính bị khiếu nại trong quản lý đất đai bao gồm:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
 • Quyết định cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất.
 • Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khếu nại là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước khi thực hiện công việc liên quan đến các hoạt động nói trên.

Quyền khiếu nại của người sử dụng đất

Trong quan hệ pháp luật đất đai, người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. Được quyền khiếu nại, tố các, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai.

Tại khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai 2013 có quy định:

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.”

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục như sau:

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Theo Luật Khiếu nại 2011 có thể khiếu nại đất đai hai lần. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, lần hai không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý với khiếu nại lần đầu; không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý với khiếu nại lần hai.

Cụ thể thủ tục giải quyết như sau:

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu

Căn cứ theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại về đất đai được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

Khiếu nại được thực hiện bằng đơn

Bước 1. Gửi đơn và tiếp nhận đơn khiếu nại

Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu có liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì người có thẩm quyền tiếp nhận đơn.

Bước 2. Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết;

Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau:

 • Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;
 • Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
Bước 4. Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

 • Người khiếu nại;
 • Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến;
 • Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai lần hai

Bước 1. Gửi và tiếp nhận đơn

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 2. Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết mà việc khiếu nại lần hai có đủ điều kiện thì phải thụ lý giải quyết.

Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4. Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại.

Bước 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

 • Người khiếu nại;
 • Người bị khiếu nại;
 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.