Tổ chức đoàn cơ sở là gì? Thủ tục thành lập đoàn cơ sở mới nhất 2022

Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản là thanh niên Việt Nam là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, có tính tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung trực, tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động cũng như trong các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn hiện nay thì tổ chức cơ sở đoàn hay Công đoàn tại các doanh nghiệp là nền móng hệ thống của Đoàn đã không ngừng hoàn thiện và thay đổi phù hợp với các nhiệm vụ mà cấp trên giao. Bài viết sau đây, Luật Tuệ An xin giải đáp thắc mắc của bạn về Tổ chức đoàn cơ sở là gì? Thủ tục thành lập đoàn cơ sở mới nhất 2022.

Cơ sở pháp lý

Tổ chức đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam. Tổ chức cơ sở đoàn  gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổ chức đoàn cơ sở là nền tảng của Đoàn, là cầu nối giữa tổ chức đoàn với thanh niên, là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết của Đoàn, là môi trường giáo dục để đoàn viên, thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Nó giữ vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm Quyết định 174/QĐ-TLĐ,. Để thành lập Công đoàn cơ sở, đơn vị cần có tổ chức Công đoàn đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Công đoàn cơ sở được thành lập ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Công đoàn có tối thiểu 05 đoàn viên hoặc người lao động trở lên.
 • Các thành viên có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.
Tổ chức đoàn cơ sở là gì? Thủ tục thành lập đoàn cơ sở mới nhất 2022
Tổ chức đoàn cơ sở là gì? Thủ tục thành lập đoàn cơ sở mới nhất 2022

Cơ cấu tổ chức của tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn gồm:

 • Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở;
 • Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.
 • Chi đoàn có dưới 9 đoàn viên chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư; từ 9 đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu Ban Thường vụ (nếu có), Bí thư, Phó Bí thư.

Hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn

Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định.

Đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; Đại hội đoàn viên hoặc Đại hội đại biểu của Đoàn cơ sở do Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở triệu tập.

Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn:

 • Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần.
 • Đại hội chi đoàn cơ sở; chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; Đoàn trường trung cấp là 5 năm 2 lần.
 • Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 1 lần.

Nhiệm vụ của tổ chức đoàn cơ sở

Theo Điều 18 Điều lệ Đoàn khóa XI thì tổ chức cơ sở đoàn có các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiệm vụ này cho thấy sự gắn bó giữa các đoàn viên với tổ chức đoàn. Tổ chức đoàn hiểu rõ những vấn đề của đoàn viên và tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu chính đáng cho đoàn viên để họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tổ chức đoàn cơ sở khuyến khích và bảo vệ các mặt tốt của đoàn viên, đồng thời loại trừ những mặt tiêu cực nhằm bảo vệ sự phát triển tốt đẹp về tinh thần cho đoàn viên.

Thứ hai: Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị. Phải thường xuyên giáo dục và rèn luyện đoàn viên để cho các đoàn viên luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Thủ tục thành lập đoàn cơ sở thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam mục 12 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ, trình tự, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở được thực hiện như sau:

Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở

 • Người lao động tự nguyện lập ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.
 • Ban vận động thực hiện tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động.

Khi có đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở và đăng ký với Công đoàn cấp trên xem xét, công nhận Công đoàn cơ sở.

Bước 2: Tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở

Thành phần dự đại hội

 • Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.
 • Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đã là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.
 • Đại diện Công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác (nếu có) cùng dự, chứng kiến đại hội thành lập Công đoàn cơ sở.

Việc tổ chức điều hành đại hội thành lập Công đoàn cơ sở do ban vận động thực hiện; có thể mời thêm đoàn viên, người lao động ngoài ban vận động, có kinh nghiệm, uy tín tham gia điều hành hoặc làm thư ký đại hội.

Nội dung đại hội thành lập Công đoàn cơ sở

 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập Công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở.
 • Công bố danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn.
 • Tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở.
 • Đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu (nếu có).
 • Người sử dụng lao động phát biểu (nếu có).
 • Bầu cử ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
 • Bầu cử chủ tịch Công đoàn cơ sở.
 • Thông qua kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Những nơi do điều kiện sản xuất, kinh doanh, không thể triệu tập toàn thể người lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn dự đại hội thành lập Công đoàn cơ sở thì ban vận động tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự và phát phiếu bầu cử ban chấp hành, chủ tịch Công đoàn cơ sở cho đoàn viên tại các phòng, ban, tổ, đội, phân xưởng, nhóm công việc.

Kết thúc đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, ban vận động bàn giao toàn bộ hồ sơ đại hội cho ban chấp hành hoặc đồng chí chủ tịch mới được bầu, gồm cả danh sách ban vận động để lưu hồ sơ, tài liệu thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận Công đoàn cơ sở

Tổ chức họp ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội thành lập để bầu ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn (nếu đủ điều kiện). Quá trình chuẩn bị cần liên hệ Công đoàn cấp trên để được hướng dẫn.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội, ban chấp hành phải lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên xem xét, công nhận, gồm có:

 • Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Công đoàn.
 • Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.
 • Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
 • Biên bản đại hội thành lập Công đoàn cơ sở.
 • Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập Công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

Bước 4: Ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp sẽ thẩm định, ban hành quyết định công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện công nhận đoàn viên hoặc Công đoàn cơ sở hoặc các chức danh được bầu, công đoàn cấp trên thông báo bằng văn bản để tập thể người lao động được biết.

Đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, thủ tục để được công nhận, hoặc tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện liên kết thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn luật lao động- Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Nếu bạn gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Các bạn có thể tham khảo bài viết về lao động:
Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.